put vina

Nasi dragi prijatelji

photo photo photo
photo photo photo

Porodicne fotografije

photo photo photo
photo photo photo

Kratki istorijat

Vina iz Zupskog kraja Prilikom arheoloških iskopavanja Sirmijuma i drugih antičkih lokaliteta u Srbiji pronađen je veliki broj amfora koje dokumentuju dovoz vina. Poznato je da je rimski car Domencijan (69-96. god.) uveo zakonski monopol kojim je samo italičnim vinogradarima bilo dozvoljeno da sade kvalitetnu lozu. Taj monopol je važio sve do pojave cara Marka AurelijaProba, rođenog u sremskom, a rimskom carskom gradu Sirmijumu 232. godine. Prob je zasadio vinovu lozu na padinama Alma Monsa (Fruška gora) u okolini Sirmijuma, pa je za njegovo ime vezan početak vinogradarstva u Srbiji

saznaj vise

procitaj sve

Vinova loza se gaji na sadašnjoj teritoriji Srbije hiljadama godina. Vinogradarstvo je procvetalo u doba Nemanjića, i to najviše u metohiji, medjutim stagnira pod osmanskom i austrougarskom vlašću, da bi se ponovo povratilo oslobodjenjem Srbije..
Vinorodna Srbija, kao vinogradsko geografsko poderučje na teritoriji Republike Srbije, se razvrstava na vinogradska područja čiji se nazivi mogu koristiti kao oznake geografskog porekla, i to:
vinogradski region je šire područje u okviru vinorodne Srbije, koje se odlikuje sličnim ekološkim faktorima, izborom preporučenih sorti i ostalim neophodnim činiocima za uspesno gajenje vinove loze, što omogućava proizvodnju groždja, šire, vina i drugih proizvoda karakterističnih po kvalitetu, prinosu groždja i senzorini osobinama za taj region;
vinogorje je usko vinogradarsko područje u okviru reona koji se odlikuje ujednačenim specifičnim ekološkim faktorima, izborom preporučenih sorti i ostalim činiocima, što omogućava proizvodnju groždja, šire, vina i drugih proizvoda karakterističnih po kvalitetu, prinosu groždja i senzornim osobinama za to vinogorje;
lokalitet (ili potes) jeste najmanje vinogrradsko područje u okviru vinogorja koje se odlikuje homogenim ekološkim faktorima.

Zupski okrug - selo Rujisnik

Vino u Župskom kraju Prema istorijskim i arheološkim izvorima u Župi se na tragu vina živi već više od 3000 godina. Župa zauzima značajno mesto u vekovnoj tradiciji srpskog vinogradarstva i vinarstva. U pisanim dokumentima prvi put se pominje još 1196. u Studeničkoj povelji, gde stoji zapisano da je župan Stefan Nemanja manastiru Studenici darovao vinogradarska sela u Župi.

saznaj vise

procitaj sve

Винородна Жупа, чији је центар Александровац, има изванредно повољан гографски положај. Представља изразиту природну целину, добро је повезана природним везама са долинама Мораве, Ибра и Топлице. Испресецана је са долинама којих има три и то: Ракљанска, Кожетинска и Ражаничка, названих тако по потоцима који кроз њих протичу. Географски положај и климатски фактори су одлучујући чиниоци за развитак специфичног биљног и животињског света у Жупи. Жупа је класична земља српског виноградарства, винарства и воћарства. Сасвим је вероватно да је винова лоза дошла у ове крајеве још за време Римљана, а можда и раније. Жупа је иначе непрестано насељавана од праисторије до данашњих дана зашта постоје материјални остаци.

O vinu

Vino je poljoprivredno-prehrambeni proizvod, dobijen potpunom ili delimičnom alkoholnom fermentacijom svežeg grožđa, kljuka ili šire od grožđa vinskih sorti vinove loze. Takođe, vino se može praviti od nekih delova biljaka i od raznovrsnog voća. Pored šećera, sok grožđa sadrži kiseline koje su takođe bitne za ukus vina. Koža i semenke sadrže tanine, jedinjenja oporog ukusa (kao nezrela dunja) koja su prirodni konzervansi, omogućavaju starenje vina i njegovo sazrevanje a ne dozvoljavaju da se pokvari.

saznaj vise

procitaj sve

PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VINO
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi koji za vino moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu.
Član 2
1) pod vinom se podrazumeva proizvod dobijen potpunom ili delimičnom alkoholnom fermentacijom kljuka ili šire od svežeg grožđa sorti vinove loze čije je gajenje dozvoljeno u RepubliciSrbiji;
2) pod vinom sa oznakom geografskog porekla podrazumeva se vino proizvedeno isključivo od grožđa sorti vinove loze iz vinogradskih područja (rejona, podrejona i vinogorja) Savezne Republike Jugoslavije, kontrolisanog porekla, kontrolisanog porekla i kvaliteta i kontrolisanog porekla i garantovanog kvaliteta;
Član 3
Vino se razvrstava na:
1) obično vino ("In stricto sensu");
2) specijalno vino;
3) aromatizovano vino;
4) vino za destilaciju.
Član 4
Obično vino (u daljem tekstu: vino) je vino dobijeno od svežeg grožđa dozvoljenim postupcima tretiranja grožđa, kljuka ili šire. Vino se razvrstava prema kvalitetu i stavlja u promet pod nazivom:
1) stono vino;
2) stono vino sa geografskim poreklom;
3) kvalitetno vino sa geografskim poreklom;
4) vrhunsko vino sa geografskim poreklom.
Član 5
Stono vino je vino proizvedeno od grožđa jedne ili više sorti vinove loze bez određenog geografskog porekla.
Član 6
Stono vino sa geografskim poreklom je vino proizvedeno od grožđa jedne ili više sorti vinove loze koje potiču iz jednog rejona ili najviše dva susedna rejona, s tim da učešće grožđa susednog rejona ne prelazi 15%.
Član 7
Kvalitetno vino sa geografskim poreklom je vino proizvedeno od grožđa jedne ili više sorti vinove loze sa izraženim kvalitetnim karakteristikama za sortu ili sorte, koje potiču iz jednog podrejona ili najviše dva susedna podrejona, s tim da učešće grožđa iz susednog podrejona ne prelazi 15%.
Član 8
Vrhunsko vino sa geografskim poreklom je vino proizvedeno od grožđa jedne ili više sorti vinove loze sa naročito izraženim karakteristikama za sortu ili sorte u okviru jednog vinogorja ili najviše dva susedna vinogorja, s tim da učešće grožđa susednog vinogorja ne prelazi 15%.
Član 9
Stono vino i kvalitetno vino sa geografskim poreklom koje se stavlja u promet za neposrednu potrošnju može biti punjeno i van rejoniranih područja uz obaveznu deklaraciju proizvođača i odobrenje nadležnog ministarstva.
Član 10
Prema boji, vino se razvrstava na:
1) belo vino, proizvedeno od grožđa belih sorti vinove loze;
2) ružičasto vino (ružica, roze), proizvedeno pretežno od grožđa
crvenih i crnih sorti vinove loze;
3) crno (crveno) vino koje je dozvoljenim postupkom vinifikacije proizvedeno od grožđa crnih sorti vinove loze.
Član 11
Prema sadržaju neprevrelog šećera, vino može biti: suvo, polusuvo, poluslatko i slatko.
Suvo vino sadrži najviše do 4 g/L neprevrelog šećera.
Polusuvo vino sadrži od 4 g/L do 12 g/L neprevrelog šećera.
Poluslatko vino sadrži od 12g/L do 50 g/L neprevrelog šećera.
Slatko vino sadrži preko 50 g/L neprevrelog šećera.
Član 27
Vino koje se stavlja u promet mora u pogledu organoleptičkih svojstava da ispunjava sledeće zahteve:
1) da mu je boja svojstvena odgovarajućem vinu;
2) da je bistro;
3) da mu je miris svojstven odgovarajućem vinu;
4) da mu je ukus svojstven odgovarajućem vinu.
Pokvarena vina i vina sa manom ne mogu se stavljati u promet za neposrednu ljudsku upotrebu.
Član 28
Belo vino može imati bledožutu, žutu, zelenkastožutu, maslinastu, ćilibarnu i zlatnožutu boju.
Ružičasto i roze vino može imati bledoružičastu, svetloružičastu, svetlocrvenu i svetlorubin boju.
Crno (crveno) vino može imati crvenu, tamno rubin, tamnocrvenu boju i cigla crvenu boju.
Član 29
Vino može biti kristalno bistro ili bistro, osim arhivskih obojenih vina sa opalescencijom od polimerizovanih oblika polifenolnih materija.
Član 30
Vino može imati svojstven miris, zavisno od vrste i starosti vina, i muskatni miris koji imaju vina od muskatnih sorti vinove loze. Vino u prometu ne sme imati strani miris.
Član 31
Ukus vina može biti pun, prazan, tup, kiseo, harmoničan ili neharmoničan, umereno trpak, trpak i jako trpak.
Član 32
Organoleptička svojstva vina ocenjuju se senzorskim metodama. Za ocenjivanje organoleptičkih svojstava vina koristi se metoda pozitivnih bodova (sistem od 0 do 20) i to:
1) stono vino sa geografskim poreklom - najmanje 15,00 bodova;
2) kvalitetno vino sa geografskim poreklom - najmanje 16,50 bodova;
3) vrhunsko vino sa geografskim poreklom - najmanje 18,51 bodova.
Pojedina organoleptička svojstva vina vrednuju se na sledeći način:
1) boja: od 0 do 2 boda;
2) bistrina: od 0 do 2 boda;
3) miris: od 0 do 4 boda;
4) ukus: od 0 do 12 bodova.
Član 45
Vino se stavlja u promet u ambalaži od materijala koji obezbeđuje njegovu stabilnost u pogledu hemijskih i organoleptičkih svojstava. Vino u bocama ne sme se izlagati direktnom uticaju sunčeve svetlosti i velikim promenama temperature. Za vino koje se stavlja u promet u rinfuznom stanju moraju se obezbediti uslovi čuvanja koji sprečavaju promenu kvaliteta.
Član 46
Obično vino, specijalno vino i aromatizovano vino stavljaju se u promet za neposrednu potrošnju u originalnom pakovanju. Proizvođač može staviti vino u promet za neposrednu potrošnju i u rinfuznom stanju samo u krugu podruma i u sopstvenoj specijalizovanoj prodavnici, osim vina sa geografskim poreklom.
Član 47
Ako za pojedine vrste vina ovim pravilnikom nije drugačije propisano, vino koje se stavlja u promet u originalnom pakovanju mora na omotu, posudi ili etiketi imati deklaraciju, koja sadrži:
1) naziv vina, marku, tradicionalni naziv i njegovo trgovačko ime, ako ga ima;
2) kategoriju po kvalitetu;
3) naziv i sedište proizvođača, odnosno punioca;
3a) za vina iz uvoza pored podataka iz tačke 3 treba naznačiti zemlju porekla i naziv uvoznika;
4) neto količinu (zapreminu);
5) sadržaj alkohola u zapreminskim procentima;
6) sadržaj šećera (slast vina) za obično vino izražen kao: "suvo", "polusuvo", "poluslatko" i "slatko", a za specijalna vina izražen kao: "ekstra suvo", "suvo", "polusuvo", "poluslatko" i "slatko".
Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna i čitka. Visina slova kojima je odštampan naziv vina na etiketi ne može biti manja od 5 mm. Deklaracija ne sme da sadrži oznake, nazive, slike, crteže i slično koji bi mogli da dovedu u zabludu potrošača u pogledu porekla vina i kvaliteta.
Član 48
Pored podataka iz člana 47 ovog pravilnika, deklaracija mora da sadrži:
1) za stona vina sa geografskim poreklom, kvalitetna vina sa geografskim poreklom i vrhunska vina sa geografskim poreklom:
a) oznaku geografskog porekla vina;
b) oznaku serije i broj boce;
v) godinu berbe;
g) oznake: (K.P.) kontrolisano poreklo za stono vino sa geografskim poreklom; (K.P.K) kontrolisanog porekla i kvalitet za kvalitetno vino sa geografskim poreklom; (K.P.G.) kontrolisano poreklo i garantovani kvalitet za vrhunsko vino sa geografskim poreklom;
d) naziv organa koji je izdao rešenje i broj rešenja kojim je dozvoljeno stavljanje vina u promet;
4) za stona vina sa geografskim poreklom i kvalitetna vina sa geografskim poreklom iz uvoza pored podataka iz tačke 1 deklaracija mora da sadrži i naziv organa koji je izdao rešenje i broj rešenja kojim je dozvoljeno punjenje tog vina na teritoriji RS.
Član 49
Deklaracija može da sadrži i:
1) zaštitni znak (zaštićeno ime vina);
2) naziv sorte:
a) za kvalitetno vino sa geografskim poreklom i vrhunsko vino sa geografskim poreklom ako je proizvedeno isključivo od jedne sorte ili najmanje 85% grožđa te sorte;
b) za stono vino sa geografskim poreklom ako je proizvedeno od najmanje 51% grožđa jedne sorte, pod uslovom da se naziv te sorte koristi najmanje trideset godina i da je postao tradicionalan; 3) boju vina;
4) datum punjenja;
5) podatak o odlikovanju ili priznanju;
6) oznaku "sopstvena berba", ako je vino 100% proizvedeno od grožđa iz sopstvene proizvodnje;
7) oznaku "arhivsko vino" ako je vino odležalo najmanje pet godina u boci;
8 ) oznaku "kasna berba" ako je vino proizvedeno od grožđa ubranog posle pune zrelosti;
9) oznaku "suvarak" ako je vino proizvedeno od prezrelog, prosušenog grožđa ili od grožđa zahvaćenog plemenitom plesni usled čega je došlo do koncetrovanja šećera u grožđanom soku;
10) oznaku "barik vino" (barique) ako je vino odležalo u novim hrastovim sudovima ili uz upotrebu alternativnih sredstava proizvedenih od hrastovog drveta (granule, strugotina i piljevina);
11) oznaku "ekološko vino" ako je vino proizvedeno po postupcima primenjenim u organskoj proizvodnji grožđa i vina;
12) oznaku "mlado vino" ako vino potiče od grožđa ubranog u tekućoj godini proizvodnje i stavljeno u promet do 31. marta naredne godine. Oznake iz tač. 7 do 11 ovog člana može da sadrži samo kvalitetno vino sa geografskim poreklom i vrhunsko vino sa geografskim poreklom

Porodica

Proizvodnjom vina i vinskih destilata počinje da se bavi krajem XVII veka.

saznaj vise

procitaj sve

Berba 1955.godine iz vinograda porodice , zasađenog u krusevackom kraju gde su i srpski kraljevi pravili i pili vino, predstavljala je početak proizvodnje nasih vina. Uz nesebičnu pomoć i savete eminentnih stručnjaka instituta podruma "Rubin", i njihovih enologa , otpočela je proizvodnja vina, po staroj, tradicionalnoj, zupskoj metodi. Istorija Porodica se više od sto godina bavi vinogradarstvom i vinarstvom. Pradeda Miloš je bio jedan od osnivača Vinarsko-vinogradarske zadruge 1903.godine. Porodica je do početka II svetskog rata imala 12000 čokota i od početka je blisko sarađivala sa vinogradarima i vinarima kraljevih podruma u Krusevcu. Tradiciju nastavljaju Živan i njegov sin Mijusko . Tako smo u našem podrumu, na osnovu starih rukopisa i recepata počeli da ispisujemo nove stranice duge porodične istorije vinogradarstva i vinarstva oslanjajući se na iskustva predaka, nova naučna saznanja i modernu tehnologiju. Nova etapa u razvoju Vinarije počinje 2000.godine, posle političkih promena u Srbiji, kada je sagrađena nova vinarija i nabavljena najsavremenija oprema za proizvodnju vrhunskih vina.

Vinarija ""

Vizija – Poceci i nastanak vinarije Spasojevic Pre tri decenije Milomir je napustio rodno selo Rujisnik, lepo selo na desnoj obali Zapadne Morave. Pozdravio se od svojih starih vinograda čija je loza trajala od vinograda starih Rimljana, pa vijugala kao dobro Manastira Pantelejmona, sve dok pre dva veka nije postala posed a. Pre dvadeset osam godina, Milomir je svoju dvesta godina staru porodičnu tradiciju počeo da nadograđuje u vinariji Rebbaugenossenschaft Spiez u Švajcarskom Kantonu Bern, gde se sreo sa nemačkom preciznošću i francuskom prefinenošću, a onda poželeo da stečeno znanje primeni i prenese na sina Dragana i unuka Branka u rodnoj Srbiji i vratio se kući. Opet je loza a nikla u porodičnom vinogradu. Višak roda i lišća je uklanja pred zrenje da bi najbolji grozdovi bili najbliže suncu. Svaki drugi red čokota je zatravljen, pa korisna flora i fauna pobeđuje štetnu. I tako se prvi put u Srbiji primenjuje ovaj vid ekološke proizvodnje vina. Danas je pred Vama brend "" naše porodične vinarije, koji obuhvata vina po mnogo čemu specifična i jedinstvena, što je i bio naš cilj.e. Znanja preneta generacijama kao i savremena i naučna dostignuća u proizvodnji grozdja i vina koja su postignuta u razvijenim zemljama nije bilo moguće primeniti bez poznavanja: osnovnih pojmova iz biologije voćaka, klimatskih i edafskih uslova, najvažnijih načina proizvodnje sadnica kod pojedinih vrsta, izbora najznačajnijih sorti i podloga za pojedine rejone, tehnike i tehnologije proizvodnje sadnica, nege i zaštite od prouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korova, vađnja i manipulacije sadnicama do sadnje u voćnjaku, pa smo edukacijom iz ovih oblasti posebno obratili pažnju. Svoja dugogodišnja kao i dostignuća kod nas i u svetu iz ove oblasti, pokušali smo da na praktičan načina prenesemo na proizvodnju u našoj kompaniji.

Nas tim

Mi proizvodimo vrhunska vina

team

Vlasnik i direktor Petar Petrovic Nastavljac tradicionalne i zacetnik nove tehnoloski unapredjene vinarije "Spasojevic PR"

team

Pi-Ar menadzer Petar Petrovic Menadzer distribucije vina, organizator poseta vinariji ""

team

Enolog Petar Petrovic Kontrola kvaliteta vina.

Zupsko vinogorje

Vinarija

Selo , podno Goca, gde se nalazi Vinarija "", oduvek je bilo poznato po uzgajanju vinove loze i vinarstvu. Osunčane padine, struktura zemljišta, ruža vetrova i povoljna klima ovog Zupskog kraja su prirodna blagodet koja je pretočena u najkvalitetnija vina Vinarije "" . Korisćenjem najsavremenije tehnologije, svetskih trendova, naučnih saznanja i tradicije generacija, Vinarija "" je postala lider među proizvđjačima vina celog balkanskog regiona. Vinarija "" se pored proizvodnje vina bavi i vinskim turizom na vrhunskom nivou, što potvrđuje godišnja poseta od preko 1.500 ljubitelja vina u okviru organizovanih i individualnih poseta. U okviru naše ponude pruža Vam se mogućnost obilaska vinograda i vinarije u pratnji stručnog vodiča i degustacija naših vina. Pored dobro poznatih brendova kao sto su Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Shiraz, Barique, ljubitelji vina mogu da degustiraju i Merlot, Tamjaniku i Rose.

1953. godine, nastala je Vinarija "", u kojoj se iz grozdova sazrelih pod blagim jesenjim suncem, u savremeno opremljenim podrumima proizvode vina zaštićenog geografskog porekla koja su od Ministarstva Poljoprivrede Republike Srbije proglašena vrhunskim. Zupski majstor vina, višestruki je DOBITNIK DIPLOME SA ZLATNOM MEDALJOM "ROYAL WINE CHALLENGE"- Beograd 2009. ZLATNA MEDALJA NA NOVOSADSKOM SAJMU 2010, za vino Cabernet Sauvignon.

full-size photo
Free Web Hosting